About eto

มาตรฐานการรับรอง

ด้วยเทคโนโลยี และการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ผลิตและบรรจุภายในระบบปิด
ผ่านการตรวจสอบ และได้รับรองมาตรฐาน CODEX HACCP & GHPs และ HALAL
มีผู้ควบคุมการผลิตที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

สั่งซื้อออนไลน์

สั่งซื้อออนไลน์ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์

หรือ สั่งผ่าน

ช่องทางจำหน่ายสินค้า