โครงการ ประกวดออกแบบ มาสคอต น้องเอโตะ “eto Mascot Design Contest 2022”

เอโตะ น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต น้องเอโตะ “eto Mascot Design Contest 2022” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท ประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างสรรค์และเป็นสือกลางในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน “มาสคอต น้องเอโตะ” ได้อย่างลงตัว และนำไปใช้ในการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ เอโตะ น้ำแร่ธรรมชาติ 100%
 • เพื่อให้พื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจ รักในการวาดรูป มีส่วนร่วมเสนอผลงานการออกแบบและแนวความคิดสร้างสรรค์ผลงาน “มาสคอต น้องเอโตะ” อย่างอิสระได้เต็มที่
 • เพื่อต้องการให้ “มาสคอต น้องเอโตะ” เป็นตัวสร้าง Brand Character ของเอโตะ น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ให้น่าสนใจและเป็นที่จดจำ

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (CREATIVE IDEA) 40 %
 2. ทันสมัย ริเริ่ม สร้างสรรค์ ขึ้นมาใหม่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
 3. การออกแบบ (DESIGN) 30 %
 4. ตอบโจทย์ สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้ชัดเจนตรงกับ Brand Positioning
 5. ความสวยงาม (BEAUTIFUL) 20%
 6. การทำได้จริง (PRACTICALITY) 20%

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประเภทแบบเดี่ยวหรือแบบทีมได้ตั้งแต่ 1 – 4 คน
 • การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือกรณีวาดด้วยมือให้สแกนผลงาน โดยให้ส่งในรูปไฟล์ Tiff หรือ jpeg หรือ pdf ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ( ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับ ai หรือ psd ไว้ด้วย )
 • โดยผลงานที่ส่งต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง พร้อมทั้ง ตั้งชื่อ
 • ผลงานและบรรยายแนวคิดในการออกแบบ รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำมาสคอต ที่ได้ออกแบบไปใช้
 • ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ Line ID ของตนเอง

กำหนดการ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 กันยายน 2565
ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3dgR2xR

การส่งผลงาน
ส่งผลงานมาได้อีเมล mkt.etothailand@gmail.com
ระยะเวลาส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม ของเวลา 18.00 น
ประกาศผลรางวัลในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

รางวัลการประกวด
ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร มูลค่ารวม 60,000 บาท ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินสด 30,000 พร้อมประกาศนียบัตร และผลิตภัณธ์เอโตะ น้ำแร่ธรรมชาติ 100%
 • รางวัลชนะเลิศที่ 2 เงินสด 20,000 พร้อมประกาศนียบัตร และผลิตภัณธ์เอโตะ น้ำแร่ธรรมชาติ 100%
 • รางวัลชนะเลิศที่ 3 เงินสด 10,000 พร้อมประกาศนียบัตร และผลิตภัณธ์เอโตะ น้ำแร่ธรรมชาติ 100%

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับการประกวดในครั้งนี้โดยเป็นผลงานไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน และไม่เคยส่งประกวดในงานอื่นๆมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 รางวัล และได้รับรางวัลดังกล่าว ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ตลอดจนสิทธิอื่นใดในผลงานดังกล่าวตกเป็นของ eto thailand
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ยินยอมให้ eto Thailand นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่ทาง eto Thailand พิจารณาเห็นสมควร
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ผลงานของบุคคลอื่น
 • ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
 • ผู้ประกวดยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด และยินดียอมรับ ผลการตัดสิน รวมถึงกฏเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการและรับรางวัล วันที่ 17 ตุลาคม 2565
 • กรณีปรากฏภายหลังว่า ผู้ประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด eto Thailand สามารถเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกรางวัลคืน ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม
อีเมล : mkt.etothailand@gmail.com
Facebook : eto Thailand
Line@ : @etothailand